ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
วันที่ปัจจุบัน 15/07/2563

ดาวน์โหลดไฟล์งานที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย ดาวน์โหลด
- แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (บส.1)
- แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (บส.1-1)
- แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ (บส.2)
- แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ (บส.2-1)
- แบบแจ้งผลการสอบและตรวจพิจารณาโครงร่างสารนิพนธ์(บส.3)
- แบบขออนุมัติโครงร่างสารนิพนธ์ (บส.4)
- ใบจริยธรรม
- หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์
- แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ (บส.5)
- แบบขอสอบสารนิพนธ์ (บส.6)
- ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ (บส.6-1)
- แบบแจ้งผลการสอบสารนิพนธ์ (บส.7)
- แบบฟอร์มขอส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บส.7-2)
- แบบคำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้ (บส.8)